ΓΟΠ και Πληροφορίες Πελατών, Δικαίωμα ανάκλησης

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις

§ 1 Πεδίο εφαρμογής, Σύναψη σύμβασης

 1. Αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις είναι μέρος των οδηγιών χρήσης μεταξύ της upjers GmbH, Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Germany (πάροχος) και τους χρήστες (χρήστες) των ηλεκτρονικών προσφορών διασκέδασης (υπηρεσίες). Όροι χρήσης που παρέχονται από το χρήστη θα γίνονται μέρος του συμβολαίου μόνο αν ο πάροχος συμφωνεί με αυτούς με έγγραφη μορφή. Κάνοντας εγγραφή στο portal των παιχνιδιών ή στις αντίστοιχες υπηρεσίες (π.χ. στέλνοντας αίτηση για παραχώρηση πρόσβασης (ανοίγοντας έναν λογαριασμό)) και κάνοντας σύνδεση στην πλατφόρμα της εκάστοτε υπηρεσίας, οι χρήστες αποδέχονται τους όρους χρήσης. Οι όροι χρήσης ισχύουν για κάθε χρήση υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων μελλοντικών συμβολαίων, προσφορές, αγαθά και υπηρεσίες από τον πάροχο.

 2. Οι όροι χρήσης θα δημοσιευτούν στην πύλη παιχνιδιών καθώς και στο πεδίο εφαρμογής των αντίστοιχων παιχνιδιών ή υπηρεσιών. Αυτοί οι όροι χρήσης μπορούν να αποθηκευτούν στη μνήμη τυχαίας πρόσβασης ή σε ένα μόνιμο μέσο δεδομένων και μπορούν να εκτυπωθούν. Κατόπιν αιτήματος του χρήστη, οι όροι χρήσης μπορούν επίσης να αποσταλούν σε αυτούς μέσω mail.

 3. Μαζί με αυτούς τους όρους, ισχύουν επιπροσθέτως οι εκάστοτε κανόνες και οδηγίες χρήσης του παιχνιδιού, που καθορίζονται στο πεδίο εφαρμογής των αντίστοιχων υπηρεσιών.

 4. Οι υπηρεσίες απευθύνονται αποκλειστικά σε χρήστες σύμφωνα με το άρθρο 13 του Γερμανικού αστικού κώδικα. Απαγορεύεται η εμπορική χρήση αυτών των υπηρεσιών. Η χρήση αυτών των υπηρεσιών επιτρέπεται για όλα τα άτομα που κατά τη στιγμή της εγγραφής είναι 18 ετών και άνω. Οι ανήλικοι εξουσιοδοτούνται να χρησιμοποιούν αυτές τις υπηρεσίες μόνο με την άδεια των γονέων ή των νόμιμων κηδεμόνων τους.

 5. Με την εγγραφή στις υπηρεσίες ο χρήστης εγγυάται ότι είναι ενήλικος - ή σε περίπτωση ανηλίκου έχει αποκτήσει τη συγκατάθεση των νόμιμων εκπρόσωπων για να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες.

 6. Η συμβατική σχέση ξεκινά με την εγγραφή του χρήστη στην πύλη παιχνιδιών ή με μια συγκεκριμένη υπηρεσία που παρέχεται από τον πάροχο και από την αποδοχή αυτής της εγγραφής από τον πάροχο με την παροχή εξουσιοδοτημένης πρόσβασης (λογαριασμός). Η σχέση χρήσης λήγει από πλευράς του χρήστη είτε με διαγραφή του λογαριασμού είτε με μπλοκάρισμα ή διαγραφή του λογαριασμού από τον πάροχο.

 7. Με την αποστολή της φόρμας εγγραφής, ο χρήστης υποβάλλει δεσμευτικό αίτημα για τη σύναψη Συμφωνίας Χρήσης Υπηρεσίας. (Αναφέρεται επίσης ως "Αίτημα για σύναψη Σύμβασης Χρήσης Υπηρεσίας"). Για να γίνει αυτό, όλα τα πεδία που περιλαμβάνει η φόρμα εγγραφής πρέπει να συμπληρωθούν πλήρως και σωστά.

 8. Οι συμβάσεις μεταξύ του παρόχου και του χρήστη που αναφέρεται σε αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις πραγματοποιούνται με τη σύναψη μιας συμφωνίας χρήσης υπηρεσιών ή την αποδοχή μιας αίτησης για τη σύναψη σύμβασης σχετικά με τη χρήση των πρόσθετων υπηρεσιών από τον πάροχο. Η πρόσβαση στον λογαριασμό μπορεί να επιβεβαιωθεί αμέσως ή κατά την πρώτη ενέργεια ολοκλήρωσης του παρόχου. Η παραλαβή αυτού του αιτήματος επιβεβαιώνεται αμέσως ηλεκτρονικά στέλνοντας ένα email επιβεβαίωσης στη διεύθυνση email που παρέχεται από τον χρήστη. Η επιβεβαίωση πρόσβασης δεν σημαίνει δεσμευτική αποδοχή της συμφωνίας χρήσης. Ωστόσο, η επιβεβαίωση πρόσβασης μπορεί να συνδεθεί με τη δήλωση αποδοχής.

§ 2 Εύρος Υπηρεσιών

 1. Ο πάροχος δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του παρόχου στην αντίστοιχη κατάστασή του, καθιστώντας τις διαθέσιμες στο Διαδίκτυο. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την εκπλήρωση των τεχνικών προϋποθέσεων για τη χρήση αυτών των υπηρεσιών.

 2. Ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί την υπηρεσία που προσφέρεται από τον πάροχο. Ο πάροχος διατηρεί ειδικά το δικαίωμα να απορρίψει ή να περιορίσει τις εγγραφές που έγιναν από τον χρήστη σε μία ή περισσότερες υπηρεσίες.

 3. Ο πάροχος δεν εγγυάται ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες πληρούν τις απαιτήσεις του χρήστη. Ιδίως ο πάροχος δεν αναλαμβάνει ευθύνες για την καταλληλότητα των υπηρεσιών όσον αφορά τους στόχους στους οποίους αποσκοπεί ο χρήστης.

 4. Ο χρήστης ενημερώνεται ότι δεν είναι δυνατή η συνεχής, αδιάλειπτη και πλήρης διαθεσιμότητα της υπηρεσίας. Ωστόσο, ο πάροχος εγγυάται μέση ετήσια διαθεσιμότητα 92% (ενενήντα δύο τοις εκατό) ή υψηλότερη. Εξαιρούνται σε κάθε περίπτωση, ώρες κατά τις οποίες οι διακομιστές δεν είναι διαθέσιμοι στο Διαδίκτυο λόγω τεχνικών ή άλλων προβλημάτων που δεν είναι δυνατόν να επηρεάσει ο πάροχος (ανωτέρα βία, επιρροή τρίτων και άλλα), καθώς και σε περιόδους ενημερώσεεων παιχνιδιών ή τυπικών δραστηριοτήτων συντήρησης. Ο πάροχος μπορεί να περιορίσει την πρόσβαση προς τις υπηρεσίες εάν προκύψει ανάγκη λόγω σφάλματος στην ασφάλεια του δικτυακού τόπου, στην ακεραιότητα του δικτυακού τόπου, ειδικά στην αποφυγή σοβαρών βλαβών του δικτυακού τόπου, του λογισμικού ή των αποθηκευμένων στοιχείων.

 5. Οι υπηρεσίες υπόκεινται σε συνεχή ανάπτυξη, προσαρμογή και αλλαγή. Επομένως, ο πάροχος είναι ελεύθερος να αλλάζει το περιεχόμενο και την εμφάνιση καθώς και να αλλάζει ή να τροποποιεί τεχνικές και άλλες παραμέτρους ανά πάσα στιγμή. Ο χρήστης δεν μπορεί να απαιτήσει τη διατήρηση ορισμένων τεχνικών ή άλλων χαρακτηριστικών. Στον χρήστη παραχωρείται μόνο το δικαίωμα να χρησιμοποιεί την αντίστοιχη υπηρεσία στην αντίστοιχη τρέχουσα μορφή του.
  Ο χρήστης δεν έχει καμία απαίτηση να διεκδικήσει τη διατήρηση της υπηρεσίας όπως ήταν όταν συνάφθηκε η συμβατική συμφωνία.
  Ο πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη λειτουργία αυτών των υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή χωρίς αιτιολόγηση. Σε αυτήν την περίπτωση, ο χρήστης έχει το δικαίωμα (βάσει της § 3 απόσπασμα 5α) να απαιτήσει τα χρηματικά ποσά που έχει ήδη πληρώσει εκ των προτέρων (π.χ. για premium νόμισμα) είτε να πιστωθούν σε άλλες υπηρεσίες που προσφέρει ο πάροχος είτε να του επιστραφεί από τον πάροχο το καταβληθέν ποσό. Ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα σε περαιτέρω απαιτήσεις λόγω του τερματισμού των υπηρεσιών.

 6. Βοηθήματα, συμβουλές και οδηγίες που αφορούν στην ολοκλήρωση σχετικά με το παιχνίδι, που αποστέλλονται από τον πάροχο, από τους υπαλλήλους ή τους συνεργάτες του παρόχου δεν είναι δεσμευτικές. Ο χρήστης δεν έχει το δικαίωμα αποζημίωσης για τυχόν μειονεκτήματα που μπορεί να προκληθούν από αυτές τις πληροφορίες.

 7. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται διαφορετικά στην περιγραφή των υπηρεσιών, οι προσφερόμενες από τον πάροχο υπηρεσίες είναι δωρεάν. Οι κανονισμοί του § 3 δεν επηρεάζονται.

§ 3 Συνάλλαγμα Premium, πρόσθετες υπηρεσίες, όροι πληρωμής

 1. Ο πάροχος δίνει στους χρήστες του την επιλογή αγοράς του συναλλάγματος premium (κέρματα, διαμάντια, άνθρακα, μπογιά, πετράδια, κορώνες, κλπ.) με αντάλλαγμα κανονικά χρήματα σε διάφορες υπηρεσίες. Το κόστος αυτών των συναλλαγμάτων premium ορίζεται στην αντίστοιχη ιστοσελίδα κάθε υπηρεσίας. Η αγορά των συναλλαγμάτων αυτών απαιτεί τη σύναψη συμπληρωματικής συμφωνίας που είναι ανεξάρτητη από την παρούσα συμφωνία χρήσης της υπηρεσίας (Συμφωνία για Πρόσθετες Υπηρεσίες). Αυτό θα συμβεί στο πλαίσιο μιας ξεχωριστής και σαφώς προσδιορισμένης διαδικασίας παραγγελίας. Η διαδικασία παραγγελίας, ολοκληρώνεται με το κουμπί "Αγορά". Επιβεβαιώνοντας αυτό το κουμπί, ο χρήστης εκφράζει μια νομικά δεσμευτική δήλωση προθέσεων που απαιτεί να καταβάλει τις αντίστοιχες επιβαρύνσεις για τη σύναψη της σύμβασης.

 2. Με τη χρήση του συναλλάγματος premium, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει επιπλέον υπηρεσίες σε αντίθεση με έναν απλό λογαριασμό. Κρατήσεις ειδικών πρόσθετων υπηρεσιών δεν είναι ξεχωριστό συμβόλαιο, αλλά αποκλειστικά μονομερής καθορισμός των επιδόσεων του χρήστη ακριβώς στο πλαίσιο της συμφωνίας που αναφέρεται στην § 3 απόσπασμα 1. Η ακριβής περιγραφή των επιλεγμένων υπηρεσιών και τα απαιτούμενα κέρματα δημοσιεύονται στην ιστοσελιδα της κάθε υπηρεσίας και ποικίλει. Το συνάλλαγμα premium ισχύει μόνο για την υπηρεσία στην οποία έγινε η αγορά και δε μεταφέρεται. Το συνάλλαγμα premium ισχύει έως και 12 μήνες μετά την προμήθεια.

 3. Για τις πρόσθετες υπηρεσίες ισχύουν μαζί με τις οδηγίες χρήσης και η περιγραφή των πρόσθετων υπηρεσιών. Ο πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τον τύπο και το περιεχόμενο της πρόσθετης υπηρεσίας.
  Ο πάροχος των υπηρεσιών διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει της προσφερόμενες υπηρεσίες, πάντα σύμφωνα με την προσαρμογή των υπηρεσιών, ακόμη και να τις προσφέρει δίχως χρέωση.

 4. Δεν υπάρχει υποχρέωση για την προμήθεια συναλλάγματος premium. Οι πρόσθετες υπηρεσίες μπορεί να είναι μεμονομένες υπηρεσίες ή να είναι χρονικά περιορισμένες. Οι χρονικά περιορισμένες πρόσθετες υπηρεσίες εξαφανίζονται μετά το πέρας του διαστήματος και μπορούν να αγοραστούν και πάλι εάν ο πάροχος τις προσφέρει.

 5. Δεν είναι εφικτή η επιστροφή χρημάτων για συναλλάγματα premium που έχουν αγοραστεί και χρησιμοποιηθεί σε υπηρεσίες κατά κανόνα. Αυτό δεν ισχύει σε περίπτωση που η Συμφωνία για τις Πρόσθετες Υπηρεσίες έχει ουσιαστικά καταργηθεί σύμφωνα με την § 4. Αυτό δεν ισχύει επίσης εάν υπάρξουν αλλαγές, τροποποιήσεις και ακυρώσεις από την πλευρά του παρόχου των υπηρεσιών κατά τη διάρκεια που ισχύουν σε πρόσθετες υπηρεσίες που έχεις επιλέξει.

  a. Συνάλλαγμα Premium το οποίο έχει αγοραστεί με κανονικά χρήματα μέσα σε δέκα εβδομάδες πριν τη διακοπή της υπηρεσίας, μπορεί να ανταλλαχθεί για άλλη υπηρεσία του παρόχου (η οποία θα επιλεγεί από το χρήστη). Εναλλακτικά ο χρήστης μπορεί να ζητήσει επιστροφή του συναλλάγματος premium το οποίο αγοράστηκε με κανονικά χρήματα μέσα σε δέκα εβδομάδες πριν ο πάροχος σταματήσει να προσφέρει την υπηρεσία. Ο χρήστης πρέπει να στείλει γραπτή αίτηση στο support@upjers.com μέσα σε περίοδο δέκα εβδομάδων από την αγορά του premium.

  b. Εάν ο χρήστης έχει ήδη χρησιμοποιήσει συνάλλαγμα premium προκαταβολικά για συγκεκριμένο χρόνο και δεν μπορεί να κάνει χρήση αυτών των υπηρεσιών για λόγους που ευθύνεται αποκλειστικά ο πάροχος των υπηρεσιών αυτών (πχ. Σε περίπτωση ακύρωσης πρόσθετων υπηρεσιών, μακροχρόνιας μη διαθεσιμότητας των πρόσθετων υπηρεσιών και προσθήκη των υπηρεσιών σε δωρεάν υπηρεσίες), ο πάροχος θα προσφέρει στο χρήστη άλλες πρόσθετες υπηρεσίες ή του επιστρέφει το ποσό που έχει καταβληθεί (πχ συνάλλαγμα premium) στον χρήστη. Το δικαίωμα του χρήστη να τερματίσει εκτάκτως τη συμφωνία για τις πρόσθετες υπηρεσίες, λόγω αχρησιμοποίητων πρόσθετων υπηρεσιών σύμφωνα με την § 8 ενότητα 4 παραμένει ανεπηρέαστο από αυτό. Ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα για άλλες απαιτήσεις.

 6. Για τη χρήση των πρόσθετων υπηρεσιών ο πάροχος δικαιούται να ζητά προκαταβολικά αμοιβή σε μορφή συναλλάγματος premium. Οι απαίτηση του παρόχου για την πώληση premium ισχύει από τη στιγμή της αποδοχής της σύμβασης, δηλαδή με την επιβεβαίωση για την πώληση του συναλλάγματος premium. Ο πάροχος προσφέρει διάφορους τρόπους πληρωμής. Ο χρήστης δε μπορεί να επηρεάσει τους προσφερόμενους τρόπους πληρωμής από τον πάροχο. Τα ποσά πληρώνονται με τον επιθυμητό τρόπο πληρωμής του χρήστη. Ο χρήστης ενημερώνεται ότι οι παροχείς της υπηρεσίας ηλεκτρονικής πληρωμής που επιλέγει ο ίδιος καταθέτουν μόνο ένα μέρος του πληρωτέου ποσού που εισπράτουν από τον χρήστη στον πάροχο. Εκτός από τη περίπτωση άμεσης ανάκλησης, σε απαίτηση του χρήστη να επιστραφούν οι πληρωμές του, τότε αυτό το ποσό περιορίζεται στο προς τον πάροχο καταβληθέν ποσό και στο ποσό που πληρώθηκε αρχικά από τον χρήστη. Το ποσό που παρακρατείται κατά την πληρωμή από τον πάροχο της υπηρεσίας ηλεκτρονικής πληρωμής δεν επιστρέφεται.

 7. Σε περίπτωση καθυστέρησης ο πάροχος δικαιούται να σταματήσει άμεσα τις πρόσθετες υπηρεσίες και να μπλοκάρει άμεσα το λογαριασμό του. Σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζεται η υποχρέωση πληρωμής του συμφωνημένου ποσού από τον χρήστη.

 8. Εάν προκύψουν κάποια κόστη στον πάροχο, τα οποία οφείλονται σε σφάλματα του χρήστη τότε σε κάθε περίπτωση ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να τα καλύψει. Ο πάροχος δικαιούται να εισπράξει αυτό το ποσό μαζί με το υπόλοιπο από τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

 9. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ισοσταθμίσει απαιτήσεις του παρόχου μόνο με νόμιμες τελεσίδικες απαιτήσεις από δική του πλευρά. Ο χρήστης μπορεί να συγκρατήσει το χρηματικό πόσο μόνο σε περίπτωση που υπάρχει δικαιολογημένη απαίτηση από πλευρά του. Απαγορεύεται ρητά η αποποίηση απαιτήσεων του χρήστη από τον πάροχο σε τρίτους.

§ 4 Δικαίωμα ανάκλησης που αφορά το συνάλλαγμα premium και πρόσθετες υπηρεσίες

Δικαίωμα ανάκλησης:

Μπορείτε να ακυρώσετε τη δήλωσή σας μέσα σε 14 ημέρες χωρίς να δώσετε αιτία. Η περίοδος υπαναχώρησης αποτελείται από 14 ημέρες ξεκινώντας την ημέρα που έγινε η σύναψη της σύμβασης. Για να ασκήσετε το δικαίωμα ανάκλησης σας, πρέπει να μας ενημερώσετε

upjers GmbH
Hafenstraße 13
96052 Bamberg
Germany

Telephone: +49 (0) 951-510908
FAX: +49 (0) 951/510908102
E-Mail: agb@upjers.com

με ρητή δήλωση (όπως ένα γράμμα μέσω ταχυδρομείου, fax ή email) για την απόδαση σας να ανακαλέσετε αυτή τη σύμβαση.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επισυναπτόμενη φόρμα απόσυρσης αν χρειαστεί. Η χρήση της φόρμας δεν είναι απαραίτητη.


Φόρμα απόσυρσης:

(Για να αναιρέσετε τη σύμβαση σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη παρούσα φόρμα και επιστρέψτε τη σε εμάς.)

 • Προς upjers GmbH, Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Germany; Fax: +49 (0) 951-510908102; Email: agb@upjers.com
 • Δηλώνω/δηλώνουμε () ότι αποσύρομαι/αποσυρόμαστε () από τη σύμβαση μου/μας () πώλησης των ακόλουθων εμπορευμάτων () / για τη παροχή της ακόλουθης υπηρεσίας (*):
 • Παραγγέλθηκε στις ()/ελήφθη στις ()
 • Όνομα πελάτη/πελατών
 • Διεύθυνση πελάτη/πελατών
 • Υπογραφή πελάτη/πελατών (μόνο αν η αίτηση είναι σε χαρτί)
 • Ημερομηνία

(*) Διαγράψτε όπου χρειαστεί.

Για να παρακολουθήσετε τη περίοδο υπαναχώρησης σας, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να μας στείλετε μήνυμα ότι επιθυμείτε να διακόψετε τη σύμβαση πριν τελειώσει η περίοδος.

Συνέπειες της ανάκλησης :

Αν ανακληθεί αυτή η σύμβαση, πρέπει να επιστρέψουμε όλες τις πληρωμές που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων εξόδων αποστολής (εξαιρώντας τα επιπλέον κόστη που ίσως προκύπτουν επειδή επιλέξατε ένα τρόπο πληρωμής που διαφέρει από το καθορισμένο, φτηνότερο τρόπο που προσφέρουμε) αμέσως και μέσα σε δεκατέσερις ημέρες ξεκινώντας από την ημέρα που λάβαμε την αίτηση ανάκλησης. Για να γίνει η πίστωση, θα χρησιμοποιήσουμε τον ίδιο τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για τη συναλλαγή, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά, και δε θα χρεωθείτε για αυτό. Τέλος οδηγιών για δικαίωμα ανάκλησης

Ειδικές Ειδοποιήσεις

Το δικαίωμά ανάκλησης θα λήξει πρόωρα, εάν έχετε δώσει συγκατάθεση ότι η upjers θα πρέπει να αρχίσει να εκπληρώσει τη συμφωνία πριν από το τέλος της περιόδου υπαναχώρησης και αφού επιβεβαιώσετε ότι με τη συγκατάθεση, θα χάσετε το δικαίωμα ανάκλησης ξεκινώντας με την ολοκλήρωση της συμφωνίας

§ 5 Απαιτήσεις για σφάλματα

 1. Ο πάροχος διαθέτει στους χρήστες την πρόσβαση στις επιθυμητές υπηρεσίες και στις υπηρεσίες premium για τις ισχύουσες αντίστοιχες εκδόσεις. Ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα διατήρησης των υπηρεσιών στη μορφή που υπάρχουν τη χρονική στιγμή της σύμβασης.

 2. Ο χρήστεις οφείλει να γνωρίζει ότι το λογισμικό που του επιτρέπει ο πάροχος να χρησιμοποιεί δεν είναι αλάνθαστο. Η υπηρεσία κρίνεται ανεπαρκής αν εμποδίζεται το παίξιμο του παιχνιδιού.

 3. Για τη δική του προστασία και για να μπορεί να φέρει αποδείξεις, ο χρήστης παροτρύνεται να στέλνει γραπτώς όλες τις απαιτήσεις στον πάροχο ή μέσω email

 4. Σφάλματα εκτός της επιρροής του παρόχου (ανωτέρα βία κλπ) ή σφάλματα που προέκυψαν από το χρήστη, ή από τις αλλαγές που δεν πραγματοποιούνται από τον πάροχο ή αλλαγές που δεν μπορούν να αποδοθούν στον πάροχο ή άλλες μορφές χειραγώγησης, δεν μπορούν να είναι θέμα για απαιτήσεις ή ελλατώματα.

 5. Εγγυήσεις σύμφωνα με το νόμο δεν δίνονται από τον πάροχο, εκτώς αν συμφωνηθεί εγγράφως εκ των προτέρων.

§ 6 Ευθύνη

 1. Εαν οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν, ο πάροχος δεν είναι υπόλογος για οποιαδήποτε ζημιά, εκτός εάν η ζημία προκλήθηκε από βαριά αμέλεια ή σκόπιμα.

 2. Αν ο πάροχος ζητά πληρωμή για υπηρεσίες, οφείλει να καταβάλει, χωρίς όριο για εκ προθέσεως και βαρείες πράξεις.

 3. Σε περίπτωση ελαφράς αμέλειας, ο πάροχος θα θεωρείται υπεύθυνος σε περίπτωση ουσιωδών συμβατικών υποχρεώσεων. Ουσιώδεις συμβατικές υποχρεώσεις ο παρωμοίως ονομάζονται θεμελιώδεις υποχρεώσεις σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου αυτές τις υποχρεώσεις των οποίων η εκπλήρωση αποτελεί προϋπόθεση για να καταστεί δυνατή η ορθή εκτέλεση της σύμβασης κατά πρώτο λόγο και στην τήρηση των οποίων ο χρήστης μπορεί να βασιστεί. Η υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης περιορίζεται στις τρέχουσες και ορατές ζημιές.

 4. Οι ανωτέρω εξαιρέσεις της ευθύνης δεν ισχύουν στην περίπτωση απειλών κατά της ζωής ή της υγείας. Επίσης δεν είναι έγκυρη, εάν αυτή η βλάβη προκλήθηκε από την παραβίαση της σύμβασης κατά πρώτο λόγο. Αυτό δεν αναφέρεται στην ευθύνη του παρόχου σύμφωνα με την πράξη ευθύνης λόγω ελαττωματικών προϊόντων, καθώς και όπου η Β§44 a του γερμανικού νόμου περί προστασίας των πελατών των τηλεπικοινωνιών (TKG) εφαρμόζεται.

 5. Η αναμενώμενη γενική εξαίρεση από την ευθύνη ισχύει σε σχέση με την ευθύνη υπαλλήλων, εργοδοτών, συνεργατών, αντιπροσώπων και βοηθών εκτέλεσης του παρόχου ειδικά υπέρ των μετόχων, συνεργατών, αντιπροσώπων, οργάνων και των μελών τους σε σχέση με την προσωπική σας πράξη.

 6. Ο πάροχος απομακρύνεται σε κάθε περίπτωση από περιεχόμενα ή και ιστοσελίδες, οι οποία αποτελούνται εν μέρη από συνδέσεις ("Links") προς την σελίδα του παρόχου. Ο πάροχος δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τέτοια περιεχόμενα και τέτοιου είδους σελίδες. Για το περιεχόμενων αυτών των σελίδων ευθύνονται αποκλειστικά οι παροχείς των. Δεν υπάρχει έλεγχος των συνδεδεμένων πληροφοριών από τον πάροχο. Ο πάροχος δε γνωρίζει παραβάσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σε περίπτωση ενημέρωσης θα υπάρξη άμεση διαγραφή αυτής της σύνδεσης.

 7. Μια αλλαγή του βάρος αποδείξεως σε βάρος του χρήστη δεν συνδέεται με τις ανωτέρω διατάξεις.

§ 7 Οι ευθύνες του χρήστη

 1. Ο χρήστης δεσμεύεται να τηρεί μυστικά τα στοιχεία πρόσβασης της κάθε υπηρεσίας . Δεν επιτρέπεται η μετάδοση σε τρίτους.

 2. Ο χρήστης δεσμεύεται να τηρεί μόνο έναν λογαριασμό για κάθε υπηρεσία ταυτόχρονα. Δεν επιτρέπεται να τηρούνται περισσότεροι από έναν λογαριασμό (Multi-Using )για μία υπηρεσία.

 3. Δεν επιτρέπεται η χρήση εξωτερικών προγραμμάτων από τον χρήστη για την αυτοματοποίηση της συμμετοχής ( Bots).

 4. Ο χρήστης δεσμεύεται να μην εκμεταλλευτεί σφάλματα προγραμματισμού ή κενά της υπηρεσίας( Bugs) προς όφελος του. Εάν έχουν προκύψει οφέλη θα πρέπει να επιστραφούν και να γίνει αντιστάθμιση από τον πάροχο των υπηρεσιών. Ο χρήστης θα πρέπει να μεταφέρει πραγματικά ή υπονοούμενα Bugs μόνο στον πάροχο των υπηρεσιών και να τηρεί εχεμύθεια.

 5. Ο χρήστης δεσμεύεται να μη μεταδίδει φωτογραφίες με σύνδεσμους, ονόματα, λέξεις ή άλλες πολιτικές, διαφημιστικές, προσβλητικές, πορνογραφικές, σεξιστικές ή άλλες ανάρμοστες απόψεις, ειδικά ρατσιστικού περιεχομένου, δεξιές και αριστερές απόψεις. Ο χρήστης δεσμέυεται επίσης να μη χρησιμοποιήσει ονόματα και φωτογραφίες με δικαιώματα.». Εάν ο πάροχος υπηρεσιών έχει αμφιβολιές που αφορούν στο περιεχόμενο μπορεί να πιέσει τον χρήστη να το απομακρύνει ή να το απομακρύνει ο ίδιος.

 6. Ο χρήστης θα πρέπει σε κάθε στιγμή να ακολουθεί ρητά τις εντολές και τις οδηγίες του παρόχου και των συνεργατών του . Αυτό ισχύει ειδικά για οδηγίες του διαχειριστή και του συντονιστή κάθε ομάδας, υπηρεσίας ή ακόμη και του φόρουμ.

 7. Σε περίπτωση με τήρησης αυτών των υποχρεώσεων ο πάροχος των υπηρεσιών έχει το δικαίωμα να μπλοκάρει τον χρήστη για τις υπηρεσίες του ακόμη και να προβεί σε διαγραφή του λογαριασμού της εκάστοτε υπηρεσίας ή όλων των λογαριασμών του χρήστη. Σε περίπτωση μπλοκαρίσματος ή διαγραφής ενός ή περισσότερων λογαριασμών του πελάτη δεν θα υπάρξει επιστροφή του συναλλάγματος premium που υπάρχουν στο λογαριασμό του ή αυτών που είναι δεσμευμένοι σε κάποια έγκυρη υπηρεσία.

§ 8 Διακοπή

 1. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να διακόψει δίχως αιτιολογία τη συμμετοχή του σε κάποιες ή όλες τις υπηρεσίες και δίχως να τηρήσει κάποιο χρονοδιάγραμμα.

 2. Ο πάροχος έχει το δικαίωμα να διακόψει δίχως αιτιολογία τη συμμετοχή του σε κάποιες ή όλες τις υπηρεσίες και δίχως να τηρήσει κάποιο χρονοδιάγραμμα.

 3. Αν ο χρήστεις έχει κρατήσει επιπλέον υπηρεσίες με συνάλλαγμα premium προκαταβολικά για συγκεκριμένο χρόνο, το δικαίωμα εις έκτακτον τερματισμό της σύμβασης θα πρέπει να αποκλείεται για αυτό το χρονικό διάστημα.

 4. Το δικαίωμα και των δύο μερών να τερματίσουν τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών για καλό σκοπό και τη Συμφωνία για τις Πρόσθετες Υπηρεσίες, αντίστοιχα,(έκτακτη λήξη της σύμβασης) ανα πάσα στιγμή δεν επηρεάζεται.

 5. Εάν ευθύνεται ο πάροχος για την έκτακτη διακοπή της της Συμφωνίας Χρήσης της Υπηρεσίας και τη Συμφωνία για τις Πρόσθετες Υπηρεσίες, αντίστοιχα, τότε επιστρέφεται στον χρήστη ένα μέρος του ποσού, το οποίο πληρώθηκε από τον χρήστη στον πάροχο πέραν του διαστήματος λήξης της σύμβασης πχ την αξία εξαγοράς του συναλλάγματος premium (ειδικά για πρόσθετες υπηρεσίες) αντίστοιχα θα επιστραφεί σε αυτόν/αυτήν σε αναλογική βάση. Ο χρήστης δεν έχει το δικαίωμα σε τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε αυτούς τους Γενικούς Όρους του Συμβολαίου.

 6. Ο πάροχος έχει το δικαίωμα να διακόψει τη συνεγαρσία για σοβαρό λόγο, ειδικά όταν

  • ο χρήστης καθυστερεί τις πληρωμές για επιπλέον υπηρεσίες, το ποσό υπερβαίνει τα 5 Euros, και ο χρήστης έχει ειδοποιηθεί τουλάχιστον δυο φορές
  • ο χρήστης παραβεί τους κανονισμούς των υπηρεσιών και δε σταματήσει μετά από ειδοποίηση του παρόχου, δεν απαιτείται ειδοποίηση από πλευρά του παρόχου εάν η συνέχιση της σύμβασης είναι συνδεδεμένη με πολλές και βαρυσήμαντες παραβάσεις (περισσότεροι λογαριασμοί ανά παίκτη, κακουργήματα)
  • ο χρήστης δεν χρησιμοποιεί τον λογαριασμό του για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων εβδομάδων.
 7. Εάν δεν υπάρχει στην πλατφόρμα των υπηρεσιών δυνατότητα ανάκλησης, κάθε ανάκληση θα πρέπει να πραγματοποιείται σε μορφή κειμένου (e-mail), αναφέροντας τους λόγους ανάκλησης. Έκτακτες ακυρώσεις πρέπει να πραγματοποιούνται με κάποια αιτιολογία, ανά πάσα στιγμή.

 8. Η τελική διαγραφή του λογαριασμού και των προσωπικών στοιχείων πραγματοποιείται για τεχνικούς λόγους με καθυστέρηση λίγων ημερών.

 9. Σε περίπτωση αιτιολογημένης διακοπής της συνεργασίας, από την πλευρά του παρόχου, δεν υπάρχει από την πλευρά του χρήστη δικαίωμα αποζημίωσης για τις υπηρεσίες που αφορούν την διακοπή.

§ 9 Έγγραφος τύπος

Δευτερεύον συζητήσεις όπως και τροποποιήσεις, συμπληρωματικές δηλώσεις ή ακυρώσεις πέραν των Γενικών Όρων απαιτούν έγγραφη μορφή για να ισχύουν. Αυτό ισχύει και για την αλλαγή του έγγραφου τύπου. Αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα οποιουδήποτε ατόμου ή εκφράζει ρήτρες.

§ 10 Μεταβίβαση δικαιωμάτων

Το δικαίωμα σε περιεχόμενο που δημοσιεύει ένας χρήστης στα πλαίσια μιας υπηρεσίας, παραμένει στον αντίστοιχο χρήστη. Εισάγοντας το περιεχόμενο, ο χρήστης δίνει στον πάροχο μια, δωρεάν άδεια να χρησιμοποιήσει αυτά τα περιεχόμενα τα οποία μπορούν να ανακληθούν ανα πάσα στιγμή, ειδικά το δικαίωμα δημοσίευσης του περιεχομένου.

§ 11 Διαιρετός ρήτρα, λοιπά

 1. Εάν μία ή περισσότερες από τις συμφωνίες εδώ είναι απαράδεκτη ή άκυρη, το υπόλοιπο των συμφωνιών δεν θίγονται από την παρούσα .

 2. Το γερμανικό δίκαιο ισχύει και για τους παρόντες όρους χρήσης και όλες τις συμβάσεις που εκτελούνται με βάση τους παρόντες όρους χρήσης. Ο ενιαίος νόμος για τις διεθνείς πωλήσεις αγαθών (CISG) δεν έχει ισχύ.

 3. Η έδρα της εταιρείας (Bamberg) είναι ο νόμιμος χώρος για όλες τις πιθανές διαφορές σχετικά με τις εν λόγω συμβάσεις. Εάν ο χρήστης κατοικεί σε χώρα εκτός της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, η έδρα της εταιρείας παραμένει ο νομικός χώρος. Το ίδιο ισχύει και αν η ακριβής κατοικία του χρήστη ήταν άγνωστη κατά το χρόνο της κατηγορίας .

 4. Ο πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ανά πάσα στιγμή τις οδηγίες χρήσης για μελλοντικές εφαρμογές ή να τις συμπληρώσει, ράν θεωρεί ότι είναι απαραίτητο ( Προσαρμογη στην ισχύουσα νομοθεσία, επέκταση της γκάμας υπηρεσιών του παρόχου κλπ) και ο χρήστης δεν έχει μειονεκτήματα από αυτό. Τροποποιήσεις που αφορούν αυτές τις οδηγίες χρήσης κοινοποιούνται στον χρήστη μέσω ειδικής ενημέρωσης, ώστε να μην υπάρχει περίπτωση άγνοιας. Η ειδοποίηση θα πραγματοποιηθεί είτε στο πλαίσιο των υπηρεσιών είτε μέσω αποστολής E-Mail στη διεύθυνση Email που έχει δηλώσει ο χρήστης. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης θα ενημερωθεί στην επόμενη σύνδεση του στην υπηρεσία.

 5. Ο χρήστης μπορεί μετά από ειδοποίηση και γνωστοποίηση των τροποποιήσεων να αποποιήσει τις τροποποιήσεις των οδηγιών χρήσης εντός ενός (1) μηνός. Συμβουλεύουμε τον χρήστη να καταθέση την αποποίηση του σε γραπτή μορφή, π.χ. μέσω Email για να έχετε αποδεικτικά στοιχεία.

 6. Εάν ο χρήστης δεν αποποιηθεί τις τροποποιημένες οδηγίες χρήσης εντός ενός (1) μηνός μετά την ενημέρωση και γνωστοποίηση από τον πάροχο των υπηρεσιών ή αν συνεχίσει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τότε αποδέχεται σε κάθε περίπτωση τις τροποποιημένες οδηγίες χρήσης ή τις συμπληρωματικές οδηγίες. Εάν ο χρήστης είναι αντίθετος με τις αλλαγές και το δηλώσει σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης, τότε έχουν και τα δύο μέλη το δικαίωμα να ακυρώσουν τη σύμβαση εντός ενός μηνός, εάν δεν οριστεί § 8 άλλη προσθεσμία ακύρωσης σύμβασης. Μέχρι τη λήξη της σύμβασης ισχύουν οι αρχικές οδηγίες χρήσης.

 7. Χρηματικά ποσά, τα οποία έχουν συλλεχθεί από τον χρήστη μετά τη λήξη της σύμβασης επιστρέφονται στον χρήστη ενμέρη. Δεν υπάρχουν επιπλέον απαιτήσεις από την πλευρά του χρήστη.

 8. Ο πάροχος ενημερώνεται για τις αλλαγές στις οδηγίες χρήσης και στις δυνατότητες δήλωσης αντίρησης ή και διακοπής, την προθεσμία και τις νομικές συνέπειες, ειδικά σε περίπτωση με χρήσης του δικαιώματος αντίρησης του .

 9. Συμβουλεύουμε τον χρήστη να ενημερώνετε τακτικά για τις τροποποιήσεις των οδηγιών χρήσης και τις περιγραφές των υπηρεσιών.

Σε ισχύ από Ιούνιο 2014

upjers GmbH
CEO: Klaus Schmitt
Address: Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Germany

Email: agb@upjers.com (no support)
Tel: +49 (0)951/5109080 (no support)
Fax: +49 (0)951/510908102 (no support)

Registration court: Local Court of Bamberg
Company registration number: HRB 5558

Tax number: DE275673923