ΓΟΠ και Πληροφορίες Πελατών, Δικαίωμα ανάκλησης

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις

§ 1 Πεδίο εφαρμογής, Σύναψη σύμβασης

 1. Αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις είναι μέρος των οδηγιών χρήσης μεταξύ της upjers GmbH, Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Germany (πάροχος) και τους χρήστες των ηλεκτρονικών προσφορών διασκέδασης (υπηρεσίες).

 2. Εάν παραχωρηθεί στον χρήστη πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες μέσω σελίδων Διαδικτύου του Παρόχου, τότε ισχύουν αποκλειστικά οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης. Οι εφαρμογές με δυνατότητα λήψης, οι λεγόμενες εφαρμογές, διατίθενται γενικά μέσω πλατφορμών πωλήσεων τρίτων. Εάν μια αίτηση αποκτηθεί από τον χρήστη μέσω της πλατφόρμας πωλήσεων τρίτου μέρους, έχουν προτεραιότητα οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Επιχείρησης της αντίστοιχης πλατφόρμας πωλήσεων. Σε περίπτωση αντιφάσεων, οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις της πλατφόρμας πωλήσεων θα υπερισχύουν των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης του παρόχου.

 3. Οι όροι και οι προϋποθέσεις του χρήστη δεν αποτελούν μέρος της σύμβασης. Η αρχή της προτεραιότητας της ατομικής συμφωνίας παραμένει ανεπηρέαστη.

 4. Με την εγγραφή στην πύλη (portal) παιχνιδιών ή στις αντίστοιχες υπηρεσίες (δηλαδή με την αποστολή αίτησης για εξουσιοδότηση πρόσβασης (άνοιγμα λογαριασμού)) και με την είσοδο στην πλατφόρμα της αντίστοιχης υπηρεσίας, ο χρήστης συμφωνεί με αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις. Κατά την εγγραφή, ο χρήστης καλείται να συμφωνήσει με τους όρους χρήσης. Για εφαρμογές με δυνατότητα λήψης, ο χρήστης συμφωνεί με τους Γενικούς Όρους Χρήσης κατεβάζοντας και εκκινώντας την αντίστοιχη εφαρμογή.

 5. Αυτοί οι όροι χρήσης ισχύουν για οποιαδήποτε χρήση των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων τυχόν μελλοντικών συμβολαίων, προσφορών, αγαθών και υπηρεσιών τού ή από τον πάροχο.

 6. Οι όροι χρήσης θα δημοσιεύονται στην πύλη παιχνιδιών καθώς και στο πεδίο εφαρμογής των αντίστοιχων παιχνιδιών ή υπηρεσιών. Αυτοί οι όροι χρήσης μπορούν να αποθηκευτούν σε μνήμη τυχαίας πρόσβασης ή σε μόνιμο μέσο δεδομένων και μπορούν να εκτυπωθούν. Κατόπιν αιτήματος του χρήστη, οι όροι χρήσης μπορούν επίσης να του αποσταλούν ταχυδρομικώς.

 7. Επιπλέον και συμπληρωματικά με αυτούς τους όρους χρήσης, ισχύουν επίσης οι κανόνες παιχνιδιού και τα εγχειρίδια παιχνιδιού που καθορίζονται στο πεδίο εφαρμογής των αντίστοιχων υπηρεσιών. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ασυνέπειας, αυτοί οι Γενικοί Όροι Χρήσης θα υπερισχύουν των Κανόνων Παιχνιδιού/Οδηγίες Παιχνιδιού.

 8. Οι υπηρεσίες απευθύνονται αποκλειστικά σε χρήστες σύμφωνα με την § 13 του Γερμανικού Αστικού Κώδικα. Η χρήση των υπηρεσιών για κερδοσκοπικούς ή άλλους εμπορικούς σκοπούς απαγορεύεται.

 9. Η χρήση αυτών των υπηρεσιών επιτρέπεται για όλα τα άτομα που κατά τη στιγμή της εγγραφής είναι 18 ετών και άνω. Οι ανήλικοι επιτρέπεται να χρησιμοποιούν αυτές τις υπηρεσίες μόνο με την άδεια των γονέων ή των νόμιμων κηδεμόνων τους. Ανήλικοι κάτω των 16 ετών δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες. Με την εγγραφή του, ο χρήστης βεβαιώνει ρητά ότι έχει νόμιμη ηλικία και ικανότητα ή - στην περίπτωση ατόμων με περιορισμένη δικαιοπρακτική ικανότητα - ότι είναι διαθέσιμη η συγκατάθεση του νόμιμου εκπροσώπου.

 10. Η συμβατική σχέση ξεκινά με την εγγραφή του χρήστη στην πύλη παιχνιδιών ή σε μια συγκεκριμένη υπηρεσία που παρέχεται από τον πάροχο και με την αποδοχή αυτής της εγγραφής από τον πάροχο μέσω της χορήγησης εξουσιοδοτημένης πρόσβασης (λογαριασμού). Λήγει με τον τερματισμό της σύμβασης από τον χρήστη, είτε με διαγραφή του εν λόγω λογαριασμού είτε μέσω αποκλεισμού ή διαγραφής του λογαριασμού από τον πάροχο καθώς και με ακύρωση από τον πάροχο.

 11. Οι συμβάσεις μεταξύ του παρόχου και του Χρήστη θα συνάπτονται μόνο με την αποδοχή της αίτησης του Χρήστη από τον πάροχο. Η αποδοχή μπορεί να είναι ρητή ή σιωπηρή από την πρώτη πράξη εκπλήρωσης του παρόχου.

§ 2 Εύρος Υπηρεσιών

 1. Ο πάροχος βασικά δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του στην πιο πρόσφατη έκδοση τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης, καθιστώντας τις διαθέσιμες στο Διαδίκτυο.

 2. Οι χρήστες διασφαλίζουν και διατηρούν οι ίδιοι τις τεχνικές απαιτήσεις για τη συμμετοχή στις υπηρεσίες. Πρέπει να τηρούνται οι σημειώσεις του παρόχου σχετικά με τις τεχνικές απαιτήσεις των υπηρεσιών.

 3. Ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στις υπηρεσίες του παρόχου. Ειδικότερα, ο πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί ή να περιορίσει μια εγγραφή για μία ή περισσότερες υπηρεσίες χωρίς αιτιολόγηση.

 4. Ο χρήστης πρέπει να ενημερώνεται ότι δεν είναι δυνατή η συνεχής, αδιάλειπτη και πλήρης διαθεσιμότητα της υπηρεσίας μέσω διαδικτύου. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες, ιδίως σε περιόδους, κατά τις οποίες οι διακομιστές δεν είναι διαθέσιμοι λόγω τεχνικών ή άλλων προβλημάτων που είναι πέρα από την εμβέλεια του παρόχου (ανωτέρα βία, επιρροή τρίτων και άλλων), καθώς και ώρες κατά τις οποίες ενημερώνονται τα παιχνίδια ή πραγματοποιούνται τυπικές δραστηριότητες συντήρησης, μπορεί να είναι περιορισμένες. Ο πάροχος μπορεί να περιορίσει την πρόσβαση προς τις υπηρεσίες εάν προκύψει ανάγκη λόγω σφάλματος στην ασφάλεια του δικτυακού τόπου, στην ακεραιότητα του δικτυακού τόπου, ειδικά στην αποφυγή σοβαρών βλαβών του δικτυακού τόπου, του λογισμικού ή των αποθηκευμένων στοιχείων. Ο πάροχος θα ενημερώσει τον χρήστη για τυχόν διακοπές και τη διάρκειά τους το συντομότερο δυνατό.

 5. Οι υπηρεσίες υπόκεινται σε συνεχή ανάπτυξη, προσαρμογή και αλλαγή. Επομένως, ο πάροχος είναι ελεύθερος να αλλάζει το περιεχόμενο και την εμφάνιση καθώς και να αλλάζει ή να τροποποιεί τεχνικές και άλλες παραμέτρους ανά πάσα στιγμή.

 6. Ο πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη λειτουργία αυτών των υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή χωρίς αιτιολόγηση. Σε αυτήν την περίπτωση, ο χρήστης έχει το δικαίωμα (βάσει της § 3 απόσπασμα 5α) να απαιτήσει τα χρηματικά ποσά που έχει ήδη πληρώσει εκ των προτέρων (π.χ. για premium νόμισμα) είτε να πιστωθούν σε άλλες υπηρεσίες που προσφέρει ο πάροχος είτε να του επιστραφεί από τον πάροχο το καταβληθέν ποσό. Οι νομικές διεκδικήσεις του χρήστη παραμένουν ανεπηρέαστες.

 7. Βοηθήματα, συμβουλές και οδηγίες που αφορούν στην ολοκλήρωση σχετικά με το παιχνίδι, που αποστέλλονται από τον πάροχο, από τους υπαλλήλους ή τους συνεργάτες του παρόχου δεν είναι δεσμευτικές. Ο χρήστης δεν έχει το δικαίωμα αποζημίωσης για τυχόν μειονεκτήματα που μπορεί να προκληθούν από αυτές τις πληροφορίες.

 8. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται διαφορετικά στην περιγραφή των υπηρεσιών, οι προσφερόμενες από τον πάροχο υπηρεσίες είναι δωρεάν. Οι κανονισμοί της § 3 δεν επηρεάζονται.

§ 3 Premium Νόμισμα, Πρόσθετες Υπηρεσίες, Όροι Πληρωμής

 1. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αγοράσει τα λεγόμενα premium νομίσματα (κέρματα, διαμάντια, κάρβουνο, ροκανίδια, πολύτιμους λίθους, κορώνες κ.λπ.) με αντάλλαγμα πραγματικά χρήματα στο πλαίσιο των υπηρεσιών. Δεν υπάρχει υποχρέωση αγοράς premium νομίσματος. Η αγορά premium νομίσματος είναι πάντα μια εφάπαξ πληρωμή. Δεν καθιερώνεται συνεχής υποχρέωση.

 2. Στα παιχνίδια του προγράμματος περιήγησης, το premium νόμισμα προσφέρεται απευθείας από τον πάροχο βάσει αυτών των Γενικών Όρων Χρήσης. Στο πλαίσιο των εφαρμογών που προσφέρονται μέσω πλατφορμών διανομής τρίτων, το premium νόμισμα διανέμεται γενικά από τον αντίστοιχο πάροχο της πλατφόρμας διανομής στο δικό του όνομα ή για λογαριασμό του παρόχου. Προηγούνται οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις της αντίστοιχης πλατφόρμας διανομής. Σε περίπτωση οποιωνδήποτε αντιφάσεων, οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις της πλατφόρμας διανομής υπερισχύουν των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης του παρόχου.

 3. Η τιμή αγοράς του premium νομίσματος θα ανακοινωθεί ως μέρος της αντίστοιχης υπηρεσίας.

 4. Η αγορά premium νομίσματος απαιτεί τη σύναψη πρόσθετης σύμβασης - ανεξάρτητα από τη σύμβαση χρήσης υπηρεσιών. Αυτό λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο μιας ξεχωριστής και σαφώς επισημασμένης διαδικασίας παραγγελίας. Η διαδικασία παραγγελίας ολοκληρώνεται με το κουμπί «Αγορά». Πατώντας αυτό το κουμπί, ο χρήστης κάνει μια νομικά δεσμευτική δήλωση πρόθεσης, η οποία τον υποχρεώνει να καταβάλει το αντίστοιχο τέλος κατά τη σύναψη της σύμβασης.

 5. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας, ο χρήστης θα λάβει μια επιβεβαίωση αγοράς του premium νομίσματος στο γραμματοκιβώτιο του λογαριασμού του.

 6. Οι χρεώσεις για την αγορά του premium νομίσματος χρεώνονται αμέσως μετά τη σύναψη της σύμβασης, δηλαδή με την επιβεβαίωση της αγοράς του premium νομίσματος. Ο πάροχος προσφέρει διάφορες μεθόδους πληρωμής. Ο Χρήστης δεν έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τον πάροχο να προσφέρει ή να διατηρήσει συγκεκριμένες μεθόδους πληρωμής.

 7. Το αγορασμένο premium νόμισμα πιστώνεται στο λογαριασμό χρήστη αμέσως μετά την παραλαβή της πληρωμής. Ο χρόνος παραλαβής της πληρωμής εξαρτάται από την επιλεγμένη μέθοδο πληρωμής ή τον επιλεγμένο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών και μπορεί να διαφέρει.

 8. Το premium νόμισμα ισχύει μόνο για την υπηρεσία για την οποία αγοράστηκε και γενικά δεν μεταβιβάζεται. Η ισχύς του premium νομίσματος περιορίζεται σε 12 μήνες από την ημερομηνία αγοράς.

 9. Μέσω του premium νομίσματος, ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να κάνει κράτηση μεμονωμένων πρόσθετων υπηρεσιών εντός του πεδίου εφαρμογής μιας υπηρεσίας σε αντίθεση με έναν κανονικό λογαριασμό. Η χρήση premium νομίσματος σε μια συγκεκριμένη υπηρεσία ή η κράτηση συγκεκριμένων πρόσθετων υπηρεσιών δεν είναι μια ανεξάρτητη σύμβαση, αλλά απλώς το μονομερές δικαίωμα του Χρήστη να καθορίσει την υπηρεσία στο πλαίσιο της σύμβασης που αναφέρεται στην § 3 παράγραφος 4. Η ακριβής περιγραφή των δεσμευμένων πρόσθετων υπηρεσιών και ο αριθμός του premium νομίσματος που θα χρησιμοποιηθεί για αυτές θα παρέχονται χωριστά εντός του πεδίου εφαρμογής της αντίστοιχης υπηρεσίας και θα ποικίλλει ανάλογα με την υπηρεσία.

 10. Για τις πρόσθετες υπηρεσίες, οι αντίστοιχες περιγραφές υπηρεσιών των υπηρεσιών θα ισχύουν ως ειδικοί όροι επιπλέον των παρόντων Όρων Χρήσης.

 11. Ο πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τον τύπο, την εμβέλεια και το περιεχόμενο των πρόσθετων υπηρεσιών.
  Ειδικότερα, ο πάροχος διατηρεί το δικαίωμα, κατά την περαιτέρω ανάπτυξη και προσαρμογή των υπηρεσιών, να αλλάξει μεμονωμένες πρόσθετες υπηρεσίες, να μην τις προσφέρει πλέον ή/και να τις ενσωματώσει στις υπηρεσίες δωρεάν.

 12. Οι πρόσθετες υπηρεσίες μπορεί να αποτελούνται από εφάπαξ υπηρεσίες ή να είναι χρονικά περιορισμένες. Πρόσθετες υπηρεσίες περιορισμένου χρόνου παύουν να ισχύουν μετά τη λήξη του δεσμευμένου χρόνου και στη συνέχεια μπορούν να γίνουν ξανά κράτηση εάν εξακολουθούν να προσφέρονται από τον πάροχο.

 13. Κατά κανόνα, δεν είναι δυνατή η αποζημίωση ή η επιστροφή χρημάτων για premium νομίσματα που έχουν αγοραστεί και χρησιμοποιηθεί ήδη για υπηρεσίες. Αυτό δεν ισχύει εάν η Συμφωνία για Πρόσθετες Υπηρεσίες έχει ουσιαστικά καταργηθεί σύμφωνα με την § 4, εάν οι υπηρεσίες επί πληρωμή έχουν παρασχεθεί από τον πάροχο με ελαττωματικό τρόπο και η επακόλουθη απόδοση αποτύχει. Επίσης, δεν ισχύει εάν ο πάροχος έχει αλλάξει ή έχει σταματήσει τη λειτουργία αυτών των υπηρεσιών ή έχει αρχίσει να τις προσφέρει δωρεάν κατά τη διάρκεια του συμβατικά συμφωνημένου χρόνου χρήσης.

a. Το premium νόμισμα που έχει αγοραστεί με πραγματικά χρήματα εντός δέκα εβδομάδων πριν από τη διακοπή της λειτουργίας μιας υπηρεσίας, μπορεί να ανταλλάσσεται με άλλη υπηρεσία του παρόχου (που θα επιλέξει ο χρήστης). Εναλλακτικά, ο χρήστης μπορεί να ζητήσει επιστροφή χρημάτων premium νομίσματος που έχει αγοραστεί με πραγματικά χρήματα εντός δέκα εβδομάδων προτού ο πάροχος σταματήσει να προσφέρει την εν λόγω υπηρεσία. Ο χρήστης πρέπει να στείλει γραπτή αίτηση στο support@upjers.com μέσα σε περίοδο δέκα εβδομάδων από την αγορά του premium νομίσματος.

b. Εάν ο χρήστης έχει ήδη χρησιμοποιήσει εκ των προτέρων premium νόμισμα που ισχύει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει για λόγους που ευθύνεται ο πάροχος (π.χ. διακοπή λειτουργίας, δωρεάν προσφορά υπηρεσιών ή λόγω συνεχούς μη διαθεσιμότητας των πρόσθετων υπηρεσιών), ο πάροχος θα προσφέρει στον χρήστη κυρίως διαφορετικές πρόσθετες δυνατότητες ως αντικατάσταση ή θα επιστρέψει το καταβληθέν ποσό (για παράδειγμα την αξία του premium νομίσματος) κατά χρονική αναλογία. Το δικαίωμα του χρήστη να τερματίσει εκτάκτως τη Συμφωνία για Πρόσθετες Υπηρεσίες λόγω αχρησιμοποίητων πρόσθετων υπηρεσιών σύμφωνα με την § 8 απόσπασμα 4 παραμένει ανεπηρέαστο από αυτό. Οι νομικές αξιώσεις του χρήστη παραμένουν επίσης ανεπηρέαστες.

 1. Ο πάροχος έχει το δικαίωμα να λάβει προκαταβολικά αμοιβή με τη μορφή premium νομισμάτων για πρόσθετες υπηρεσίες που προσφέρει.

 2. Σε περίπτωση καθυστέρησης, ο πάροχος δικαιούται να διακόψει τις πρόσθετες υπηρεσίες και να αποκλείσει αμέσως τον επηρεαζόμενο λογαριασμό του χρήστη. Η υποχρέωση του χρήστη να πληρώσει το συμφωνημένο τέλος παραμένει ανεπηρέαστη.

 3. Εάν ο πάροχος υποστεί αντιστροφές χρέωσης ή ακυρώσεις λόγω συμπεριφοράς για την οποία είναι υπεύθυνος ο χρήστης, ο χρήστης επιβαρύνεται με τα έξοδα που επιβαρύνουν τον πάροχο ως αποτέλεσμα. Στην περίπτωση αυτή, ο πάροχος δικαιούται να εισπράξει ξανά αυτά τα έξοδα μαζί με το αρχικό τέλος.

§ 4 Δικαίωμα Ανάκλησης σχετικά με την αγορά premium νομίσματος

Δικαίωμα ανάκλησης:

Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από αυτή τη σύμβαση εντός δεκατεσσάρων ημερών χωρίς να αναφέρετε κανένα λόγο. Η περίοδος ακύρωσης είναι 14 ημέρες από την ημέρα σύναψης της σύμβασης. Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, πρέπει να μας ενημερώσετε

upjers GmbH
Hafenstraße 13
96052 Bamberg
Germany

Telephone: +49 (0) 951-510908
Email: agb@upjers.com

με ρητή δήλωση (όπως ένα γράμμα μέσω ταχυδρομείου ή email) σχετικά με την απόφασή σας να ανακαλέσετε αυτήν τη σύμβαση.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επισυναπτόμενη φόρμα απόσυρσης αν χρειαστεί. Η χρήση της φόρμας δεν είναι απαραίτητη.


Φόρμα απόσυρσης:

(Για να αναιρέσετε τη σύμβασή σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη παρούσα φόρμα και επιστρέψτε τη σε εμάς.)

 • Προς upjers GmbH, Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Germany; Email: agb@upjers.com
 • Δηλώνω/δηλώνουμε () ότι αποσύρομαι/αποσυρόμαστε () από τη σύμβασή μου/μας πώλησης () των ακόλουθων αγαθών () / για τη παροχή της ακόλουθης υπηρεσίας (*):
 • Παραγγέλθηκε στις ()/ελήφθη στις ()
 • Όνομα πελάτη/πελατών
 • Διεύθυνση πελάτη/πελατών
 • Υπογραφή πελάτη/πελατών (μόνο αν η αίτηση είναι σε χαρτί)
 • Ημερομηνία

(*) Διαγράψτε όπου χρειαστεί.

Για να παρακολουθήσετε την περίοδο υπαναχώρησής σας, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να μας στείλετε μήνυμα ότι επιθυμείτε να διακόψετε τη σύμβαση πριν τελειώσει η περίοδος υπαναχώρησης.

Συνέπειες Ανάκλησης :

Αν ανακληθεί αυτή η σύμβαση, πρέπει να επιστρέψουμε όλες τις πληρωμές που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής (εξαιρώντας τα επιπλέον κόστη που ίσως προκύπτουν επειδή επιλέξατε έναν τρόπο πληρωμής που διαφέρει από τον καθορισμένο, φθηνότερο τρόπο που προσφέρουμε) αμέσως και εντός τουλάχιστον δεκατεσσάρων ημερών ξεκινώντας από την ημέρα που λάβαμε την αίτηση ανάκλησης. Για να γίνει η πίστωση, θα χρησιμοποιήσουμε τον ίδιο τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για τη συναλλαγή, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά και δε θα χρεωθείτε για αυτό.

Τέλος οδηγιών για το δικαίωμα ανάκλησης

Ειδική σημείωση: Πρόωρη λήξη του δικαιώματος ανάκλησης

Το δικαίωμα υπαναχώρησης λήγει πρόωρα σε περίπτωση σύμβασης που υποχρεώνει τον Χρήστη να πληρώσει ένα αντίτιμο, εάν ο Πάροχος έχει ξεκινήσει την εκτέλεση της σύμβασης αφού ο Χρήστης έχει δώσει ρητή συγκατάθεση ότι ο Πάροχος ξεκινά την εκτέλεση της σύμβασης πριν από τη λήξη της περιόδου υπαναχώρησης και ο Χρήστης έχει επιβεβαιώσει ότι γνωρίζει ότι χάνει το δικαίωμα υπαναχώρησης με τη συμφωνία του με την έναρξη της εκτέλεσης της σύμβασης και ο Πάροχος έχει παράσχει στον Χρήστη επιβεβαίωση της σύμβασης σύμφωνα με την § 312 στ BGB.

§ 5 Απαιτήσεις για Σφάλματα

 1. Οι νόμιμες διατάξεις εγγύησης ισχύουν για υπηρεσίες που παρέχονται από τον φορέα εκμετάλλευσης έναντι πληρωμής.

 2. Για τη δική του/της προστασία και για να μπορεί να φέρει αποδείξεις, ο χρήστης παροτρύνεται να στέλνει όλες τις απαιτήσεις στον πάροχο γραπτώς ή μέσω email.

 3. Σφάλματα εκτός της επιρροής του παρόχου (ανωτέρα βία, κλπ) ή σφάλματα που προέκυψαν από το χρήστη, ή από τις αλλαγές που δεν πραγματοποιούνται από τον πάροχο ή αλλαγές που δεν μπορούν να αποδοθούν στον πάροχο ή άλλες μορφές χειραγώγησης, δεν μπορεί ποτέ να αποτελέσει αντικείμενο απαιτήσεων για ελαττώματα.

 4. Εγγυήσεις σύμφωνα με το νόμο δεν δίνονται από τον πάροχο, εκτός αν συμφωνηθεί εγγράφως εκ των προτέρων.

§ 6 Ευθύνη

 1. Εφόσον οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν, ο πάροχος δεν λογοδοτεί ποτέ για οποιουδήποτε είδους ζημιά, εκτός εάν αυτή η ζημία προκαλείται από βαριά αμέλεια ή προκαλείται σκόπιμα.

 2. Εφόσον ο πάροχος απαιτεί αμοιβή για υπηρεσίες, είναι πλήρως υπεύθυνος για δόλο και βαριά αμέλεια.

 3. Σε περίπτωση ελαφράς αμέλειας, ο πάροχος θα θεωρείται υπεύθυνος σε περίπτωση ουσιωδών συμβατικών υποχρεώσεων. Ουσιώδεις συμβατικές υποχρεώσεις ή θεμελιώδεις υποχρεώσεις σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου είναι εκείνες οι υποχρεώσεις των οποίων η εκπλήρωση αποτελεί προϋπόθεση για να καταστεί δυνατή η ορθή εκτέλεση της σύμβασης κατά πρώτο λόγο και στην τήρηση των οποίων ο χρήστης μπορεί να βασιστεί. Η υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης περιορίζεται στις τρέχουσες και ορατές ζημιές.

 4. Οι ανωτέρω εξαιρέσεις της ευθύνης δεν ισχύουν στην περίπτωση απειλών κατά της ζωής ή της υγείας. Επίσης δεν είναι έγκυρη, εάν αυτή η βλάβη προκλήθηκε από την παραβίαση της σύμβασης κατά πρώτο λόγο. Αυτό δεν αναφέρεται στην ευθύνη του παρόχου σύμφωνα με την πράξη ευθύνης λόγω ελαττωματικών προϊόντων, καθώς και όπου η §44 a του Γερμανικού νόμου περί προστασίας των πελατών των τηλεπικοινωνιών (TKG) εφαρμόζεται.

 5. Η αναμενόμενη γενική εξαίρεση από την ευθύνη ισχύει σε σχέση με την ευθύνη υπαλλήλων, εργοδοτών, συνεργατών, αντιπροσώπων και βοηθών εκτέλεσης του παρόχου ειδικά υπέρ των μετόχων, συνεργατών, αντιπροσώπων, οργάνων και των μελών τους σε σχέση με την προσωπική τους πράξη.

 6. Ο πάροχος απομακρύνεται σε κάθε περίπτωση από περιεχόμενα ή και ιστοσελίδες, που αποτελούνται εν μέρη από συνδέσμους ("Links") προς την σελίδα του παρόχου. Ο πάροχος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για το περιεχόμενο και τους ιστότοπους. Υπεύθυνοι για το περιεχόμενό τους είναι οι πάροχοι των εν λόγω ιστοτόπων. Ο πάροχος δεν έχει ρητό έλεγχο ιστοτόπων τρίτων. Δεν είναι γνωστό στον πάροχο ότι τέτοιοι ιστότοποι παραβιάζουν τους ισχύοντες νόμους. Εάν αυτό συμβαίνει και αναφερθεί στον πάροχο, ο σύνδεσμος προς τον εν λόγω ιστότοπο φυσικά θα αφαιρεθεί αμέσως από τον πάροχο.

 7. Η αλλαγή του βάρους απόδειξης σε βάρος του χρήστη δεν συνδέεται με τις παραπάνω διατάξεις.

§ 7 Ευθύνες του Χρήστη

 1. Ο χρήστης δεσμεύεται να τηρεί μυστικά τα στοιχεία πρόσβασης της κάθε υπηρεσίας. Δεν επιτρέπεται η μετάδοση σε τρίτους.

 2. Ο χρήστης δεσμεύεται να τηρεί μόνο έναν λογαριασμό για κάθε υπηρεσία ταυτόχρονα. Δεν επιτρέπεται να τηρούνται περισσότεροι από έναν λογαριασμό (Multi-Using) για μία υπηρεσία.

 3. Ο Χρήστης δεν θα αγοράσει premium νόμισμα εκτός των υπηρεσιών από τρίτους για πραγματικά χρήματα ούτε θα προσφέρει Premium νόμισμα για πώληση ή ανταλλαγή.

 4. Δεν επιτρέπεται η χρήση εξωτερικών σεναρίων ή προγραμμάτων για την αυτοματοποίηση της συμμετοχής στις υπηρεσίες (τα λεγόμενα bots) από τον Χρήστη.

 5. Ο χρήστης υποχρεώνει τον εαυτό του να μην χρησιμοποιεί σφάλματα ή άλλα σφάλματα προγραμματισμού προς όφελός του. Οποιαδήποτε πλεονεκτήματα προέκυψαν από αυτό πρέπει να αντιστραφούν ή να επιστραφούν και ενδέχεται να ανακληθούν από τον πάροχο. Ο χρήστης πρέπει να κρατήσει μυστικά τα πραγματικά ή υποτιθέμενα σφάλματα ή παρατυπίες και να τα αναφέρει στον πάροχο χωρίς καθυστέρηση.

 6. Ο χρήστης υποχρεούται να μην δημοσιεύει ή να διανέμει φωτογραφίες, συνδέσμους, ονόματα ή λέξεις που είναι με οποιονδήποτε τρόπο εμπορικό, πολιτικό, προσβλητικό, σεξιστικό, πορνογραφικό ή άλλως ηθικά αμφισβητήσιμο ή απορριπτικό στο πλαίσιο των υπηρεσιών. Ο χρήστης επίσης υποχρεούται να μην χρησιμοποιεί όρους, ονόματα ή εικόνες που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ο χρήστης πρέπει να αφαιρέσει αυτά τα περιεχόμενα το συντομότερο δυνατό εάν κληθεί να το πράξει από τον πάροχο. Ο πάροχος έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει το προσβλητικό περιεχόμενο με μη αυτόματο τρόπο.

 7. Ο χρήστης πρέπει να υπακούει σε οποιοδήποτε διάταγμα ή διάταγμα από την πλευρά του παρόχου και των υπαλλήλων του. Αυτός ο κανόνας ισχύει επίσης για διατάγματα που εκδίδονται από διαχειριστές ή συντονιστές του επίσημου φόρουμ που συνδέεται με το εν λόγω παιχνίδι.

 8. Σε περίπτωση με τήρησης αυτών των υποχρεώσεων ο πάροχος των υπηρεσιών έχει το δικαίωμα να μπλοκάρει τον χρήστη για τις υπηρεσίες του ακόμη και να προβεί σε διαγραφή του λογαριασμού της εκάστοτε υπηρεσίας ή όλων των λογαριασμών του χρήστη. Σε περίπτωση μπλοκαρίσματος ή διαγραφής ενός ή περισσότερων λογαριασμών του πελάτη δεν θα υπάρξει επιστροφή του συναλλάγματος premium που υπάρχουν στο λογαριασμό του ή αυτών που είναι δεσμευμένοι σε κάποια έγκυρη υπηρεσία.

 9. Περαιτέρω, ο χρήστης θα αποζημιώσει τον πάροχο έναντι όλων των αξιώσεων που προβάλλονται από τρίτα μέρη λόγω προσβολής των δικαιωμάτων τους από τη συμπεριφορά ή το αναρτημένο περιεχόμενο ή δεδομένα του χρήστη. Η αξίωση για αποζημίωση περιλαμβάνει επίσης τα εύλογα έξοδα νομικής υπεράσπισης.

§ 8 Διακοπή

 1. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να διακόψει δίχως αιτιολογία τη συμμετοχή του σε κάποιες ή όλες τις υπηρεσίες και δίχως να τηρήσει κάποιο χρονοδιάγραμμα.

 2. Ο πάροχος έχει το δικαίωμα να διακόψει δίχως αιτιολογία τη συμμετοχή του σε κάποιες ή όλες τις υπηρεσίες και δίχως να τηρήσει κάποιο χρονοδιάγραμμα.

 3. Αν ο χρήστεις έχει κρατήσει επιπλέον υπηρεσίες με συνάλλαγμα premium προκαταβολικά για συγκεκριμένο χρόνο, το δικαίωμα εις έκτακτον τερματισμό της σύμβασης θα πρέπει να αποκλείεται για αυτό το χρονικό διάστημα.

 4. Το δικαίωμα και των δύο μερών να τερματίσουν τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών για καλό σκοπό και τη Συμφωνία για τις Πρόσθετες Υπηρεσίες, αντίστοιχα,(έκτακτη λήξη της σύμβασης) ανα πάσα στιγμή δεν επηρεάζεται.

 5. Εάν ευθύνεται ο πάροχος για την έκτακτη διακοπή της της Συμφωνίας Χρήσης της Υπηρεσίας και τη Συμφωνία για τις Πρόσθετες Υπηρεσίες, αντίστοιχα, τότε επιστρέφεται στον χρήστη ένα μέρος του ποσού, το οποίο πληρώθηκε από τον χρήστη στον πάροχο πέραν του διαστήματος λήξης της σύμβασης πχ την αξία εξαγοράς του συναλλάγματος premium (ειδικά για πρόσθετες υπηρεσίες) αντίστοιχα θα επιστραφεί σε αυτόν/αυτήν σε αναλογική βάση. Ο χρήστης δεν έχει το δικαίωμα σε τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε αυτούς τους Γενικούς Όρους του Συμβολαίου.

 6. Ο πάροχος έχει το δικαίωμα να διακόψει τη συνεγαρσία για σοβαρό λόγο, ειδικά όταν

  • ο χρήστης καθυστερεί τις πληρωμές για επιπλέον υπηρεσίες, το ποσό υπερβαίνει τα 5 Euros, και ο χρήστης έχει ειδοποιηθεί τουλάχιστον δυο φορές
  • ο χρήστης παραβεί τους κανονισμούς των υπηρεσιών και δε σταματήσει μετά από ειδοποίηση του παρόχου, δεν απαιτείται ειδοποίηση από πλευρά του παρόχου εάν η συνέχιση της σύμβασης είναι συνδεδεμένη με πολλές και βαρυσήμαντες παραβάσεις (περισσότεροι λογαριασμοί ανά παίκτη, κακουργήματα)
  • ο χρήστης δεν χρησιμοποιεί τον λογαριασμό του για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων εβδομάδων.
 7. Εάν δεν υπάρχει στην πλατφόρμα των υπηρεσιών δυνατότητα ανάκλησης, κάθε ανάκληση θα πρέπει να πραγματοποιείται σε μορφή κειμένου (e-mail), αναφέροντας τους λόγους ανάκλησης. Έκτακτες ακυρώσεις πρέπει να πραγματοποιούνται με κάποια αιτιολογία, ανά πάσα στιγμή.

 8. Η τελική διαγραφή του λογαριασμού και των προσωπικών στοιχείων πραγματοποιείται για τεχνικούς λόγους με καθυστέρηση λίγων ημερών.

 9. Σε περίπτωση αιτιολογημένης διακοπής της συνεργασίας, από την πλευρά του παρόχου, δεν υπάρχει από την πλευρά του χρήστη δικαίωμα αποζημίωσης για τις υπηρεσίες που αφορούν την διακοπή.

§ 9 Φόρμα

Πρόσθετες συμφωνίες αυτών των γενικών όρων χρήσης καθώς και οι αλλαγές, οι προσθήκες ή οι ακυρώσεις αυτών των όρων χρήσης πρέπει να είναι σε μορφή κειμένου για να είναι έγκυρες. Αυτό ισχύει και για την αλλαγή της αξίωσης στη διατήρηση και χρήση της γραπτής μορφής. Αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα μεμονωμένων ή ρητών συμβατικών συμφωνιών.

§ 10 Δικαιώματα Χρήσης

 1. Ο πάροχος παραχωρεί στον Χρήστη το μη αποκλειστικό και μη επιτρεπόμενο δικαίωμα χρήσης της αντίστοιχης υπηρεσίας όπως προορίζεται για τη διάρκεια της σύμβασης χρήσης της υπηρεσίας.

 2. Ο χρήστης δεν επιτρέπεται να πουλήσει, να παραχωρήσει ή να δανείσει τον λογαριασμό χρήστη, ούτε να τον υπενοικιάσει.

 3. Ο χρήστης μπορεί να αναπαράγει την υπηρεσία μόνο στο βαθμό που επιτρέπεται από τη χρήση για την οποία προορίζεται. Η απαραίτητη αντιγραφή περιλαμβάνει τη φόρτωση της υπηρεσίας ή των στοιχείων της στη μνήμη εργασίας, αλλά όχι ακόμη και την προσωρινή εγκατάσταση ή αποθήκευση της υπηρεσίας σε φορείς δεδομένων του υλικού που χρησιμοποιεί ο χρήστης.

 4. Απαγορεύεται στον χρήστη να αφαιρέσει ή να παρακάμψει οποιονδήποτε υπάρχοντα μηχανισμό προστασίας έναντι μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, εκτός εάν αυτό είναι απαραίτητο για την απρόσκοπτη χρήση του προγράμματος.

 5. Η πνευματική ιδιοκτησία και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα στο παιχνίδι παραμένουν στον χειριστή και στους δικαιοπαρόχους του. Ο χρήστης αναγνωρίζει ρητά την πνευματική ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώματα του παρόχου και των δικαιοπαρόχων του σε λογισμικό, περιεχόμενο, αντίγραφα ασφαλείας και τεκμηρίωση.

 6. Εάν το περιεχόμενο μπορεί να δημιουργηθεί και να μεταφορτωθεί από τον χρήστη μέσα ή σε άμεση σύνδεση με την υπηρεσία (το λεγόμενο "περιεχόμενο που δημιουργείται από τον χρήστη"), π.χ. μεταφόρτωση εικόνων, κοινή χρήση περιεχομένου, ενσωμάτωση συνδέσμων, επιλογή ονομάτων παικτών, δημιουργία αναρτήσεων φόρουμ κ.λπ., τότε αυτά μπορεί να μην είναι διαφημιστικά, πολιτικά ακραία, ρατσιστικά, προσβλητικά, σεξιστικά, πορνογραφικά ή άλλως ηθικά κατακριτέα ή απαράδεκτα. Επιπλέον, ο τελικός χρήστης δεν θα χρησιμοποιήσει κανένα νομικά προστατευμένο σήμα, όνομα ή εικόνα χωρίς τη συγκατάθεση των κατόχων των δικαιωμάτων.

 7. Τα δικαιώματα για περιεχόμενο που δημιουργείται από τον χρήστη παραμένουν στον εκάστοτε χρήστη. Ο πάροχος δεν υιοθετεί τέτοιο περιεχόμενο ως δικό του. Ωστόσο, ο πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει το περιεχόμενο αυτό πριν από τη δημοσίευση και να το απορρίψει εάν είναι απαραίτητο. Με τη δημοσίευση, ο χρήστης παραχωρεί στον πάροχο μόνο ένα απλό, δωρεάν και χρονικά και γεωγραφικά απεριόριστο δικαίωμα χρήσης του περιεχομένου, ιδίως το δικαίωμα αναπαραγωγής και διάθεσης του στο κοινό στο πλαίσιο των υπηρεσιών.

§ 11 Ρήτρα Διαχωρισμού

Σε περίπτωση που επιμέρους διατάξεις αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων είναι αναποτελεσματικές, αυτό δεν επηρεάζει την αποτελεσματικότητα των υπόλοιπων διατάξεων.

§ 12 Επιλογή Νόμου, Τόπος Δικαιοδοσίας, Εξωδικαστική Επίλυση Διαφορών

 1. Οι παρόντες Όροι Χρήσης και όλες οι συμβάσεις που συνάπτονται βάσει αυτών των Όρων Χρήσης διέπονται από τους νόμους της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Εξαιρείται η εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις Συμβάσεις Διεθνούς Πώλησης Αγαθών και οι κανόνες σύγκρουσης νόμων του γερμανικού ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Οι υποχρεωτικές διατάξεις προστασίας του καταναλωτή που ισχύουν στον τόπο κατοικίας ή συνήθους διαμονής του χρήστη δεν θα επηρεάζονται από την επιλογή του νόμου.

 2. Εάν ο χρήστης μετακομίσει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του εκτός της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας μετά τη σύναψη της σύμβασης, η έδρα του φορέα εκμετάλλευσης θα είναι ο τόπος δικαιοδοσίας. Αυτό ισχύει επίσης εάν η κατοικία ή η συνήθης διαμονή του καταναλωτή δεν είναι γνωστή κατά το χρόνο έναρξης της αγωγής.

 3. Η Επιτροπή της ΕΕ παρέχει μια διαδικτυακή πλατφόρμα για εξωδικαστικό διαδικτυακό διακανονισμό μεταξύ καταναλωτών και εμπόρων. Η πλατφόρμα είναι προσβάσιμη μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Ο πάροχος δεν είναι υποχρεωμένος να συμμετάσχει στη διαδικασία. Ο πάροχος δεν θα συμμετάσχει στη διαδικασία. Οι ερωτήσεις και τα προβλήματα πρέπει να απευθύνονται κυρίως στην εξυπηρέτηση πελατών μέσω της φόρμας υποστήριξης.

§ 13 Υπόκεινται σε Αλλαγές

 1. Ο πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει αυτούς τους όρους χρήσης ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό θα κριθεί απαραίτητο (π.χ. προσαρμογές στη νομική και θεσμική κατάσταση, επέκταση του φάσματος των υπηρεσιών του φορέα, κ.λπ.) και έτσι ο χρήστης δεν βρίσκεται σε μειονεκτική θέση. Οι αλλαγές στους παρόντες Όρους Χρήσης θα κοινοποιούνται στον χρήστη με κατάλληλο τρόπο μέσω ειδοποίησης. Η ειδοποίηση θα γίνεται εντός του πεδίου εφαρμογής των υπηρεσιών ή με αποστολή e-mail στη διεύθυνση e-mail που παρέχεται από τον Χρήστη. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης θα ενημερωθεί για την αλλαγή την επόμενη φορά που θα συνδεθεί.

 2. Ο χρήστης δύναται να αντιταχθεί στις αλλαγές στους Όρους Χρήσης εντός ενός (1) μηνός από την ειδοποίησή τους και την ενημέρωσή τους. Συνιστάται στον χρήστη να αποστείλει την ένσταση στον πάροχο σε γραπτή μορφή ή μέσω e-mail για λόγους διατήρησης αποδεικτικών στοιχείων.

 3. Εάν ο χρήστης δεν αντιταχθεί στους τροποποιημένους Όρους Χρήσης έναντι του παρόχου εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ενημέρωσή του και ειδοποίησή του ή εάν συνεχίσει να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες, οι τροποποιημένοι ή συμπληρωματικοί Όροι Χρήσης τίθενται σε ισχύ γι' αυτούς. Εάν ο Χρήστης αντιταχθεί σε εύθετο χρόνο, και τα δύο μέρη δικαιούνται να καταγγείλουν τη σύμβαση με προειδοποίηση ενός μηνός, εκτός εάν υπάρχει ήδη δικαίωμα καταγγελίας ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με την § 8. Μέχρι τη λύση της σύμβασης, οι αρχικοί όροι χρήσης θα συνεχίσουν να ισχύουν.

 4. Τυχόν τέλη υπηρεσίας που καταβλήθηκαν εκ των προτέρων κατά τη διάρκεια της περιόδου τερματισμού θα επιστρέφονται στον χρήστη κατ' αναλογία. Περαιτέρω απαιτήσεις του χρήστη αποκλείονται.

 5. Κατά την κοινοποίηση για αλλαγές, ο πάροχος κάνει ειδική αναφορά στη δυνατότητα ένστασης και καταγγελίας, στην προθεσμία και στις νομικές συνέπειες, ιδίως σε ό,τι αφορά την παράλειψη αντίρρησης.

 6. Συνιστάται στους χρήστες να ενημερώνονται συνεχώς για την κατάσταση των Όρων Χρήσης και τις περιγραφές απόδοσης και χρήσης των Υπηρεσιών.

upjers GmbH
Εξουσιοδοτημένος Διευθύνων Σύμβουλος: Klaus Schmitt
Διεύθυνση: Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Germany

Email: agb@upjers.com (no support)
Τηλ: +49 (0)951/5109080 (no support)
Φαξ: +49 (0)951/510908102 (no support)

Ληξιαρχείο: Local Court of Bamberg
Αριθμός Μητρώου Εταιρείας: HRB 5558

ΑΦΜ: DE275673923