upjers Home Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη (EULA)

upjers logo black

Παρακαλούμε διαβάστε αυτή τη συμφωνία άδειας χρήσης τελικού χρήστη (EULA: end-user license agreement) προσεκτικά. Αποτελεί δεσμευτική συμφωνία μεταξύ σας και της upjers GmbH. Εάν αποδεχτείτε τη συμφωνία άδειας χρήσης τελικού χρήστη και κάνετε λήψη του λογισμικού, είστε υποχρεωμένοι να συμμορφώνεστε με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις.

§ 1 Περιεχόμενο της Σύμβασης

Το συμβατικό αντικείμενο είναι η δωρεάν χρήση του προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή "upjers Home" (εφεξής: "λογισμικό").

§ 2 Χορήγηση Άδειας

 1. Η upjers παρέχει στον τελικό χρήστη το απλό, μη αποκλειστικό δικαίωμα εγκατάστασης και λειτουργίας του λογισμικού για όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

 2. Ο τελικός χρήστης δεν επιτρέπεται να πωλεί το Λογισμικό, να το εκμισθώνει ή να το μεταβιβάζει σε τρίτους.

 3. Ο τελικός χρήστης δεν επιτρέπεται να καταργεί ή να παρακάμπτει τους προστατευτικούς μηχανισμούς που υπάρχουν για να αποτρέπεται η μη εξουσιοδοτημένη χρήση, εκτός αν αυτό είναι απαραίτητο για να διασφαλιστεί η χωρίς λάθη χρήση του προγράμματος.

§ 3 Διάρκεια και Τερματισμός

 1. Η upjers παρέχει τη χρήση του λογισμικού για αόριστο χρονικό διάστημα.

 2. Και τα δύο μέρη έχουν δικαίωμα να καταγγείλουν τη παρούσα συμφωνία ανά πάσα στιγμή χωρίς την κατάλληλη προειδοποίηση.

 3. Το δικαίωμα έκτακτης καταγγελίας για σημαντικό λόγο παραμένει ανεπηρέαστο.

 4. Το παραδεκτό δικαίωμα χρήσης λήγει με τη λήξη της σύμβασης. Ο τελικός χρήστης υποχρεούται να διαγράψει χωρίς καθυστέρηση το λογισμικό από τον υπολογιστή του.

§ 4 Εγγύηση

 1. Η upjers συμφωνεί να παρέχει το λογισμικό σε κατάσταση κατάλληλη για συμβατική χρήση και, εφόσον είναι απαραίτητο, να το ενημερώνει.

 2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ένα ελάττωμα, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το λογισμικό δεν μπορεί ποτέ να είναι εντελώς απαλλαγμένο από λάθη λόγω τεχνικών λόγων.

 3. Η αποζημίωση, ανεξάρτητα από το σφάλμα, για ελαττώματα που υπήρχαν ήδη κατά την υπογραφή της σύμβασης αποκλείεται.

 4. Οποιεσδήποτε πρόσθετες αξιώσεις, που περιλαμβάνονται αλλά δεν περιορίζονται σε αξιώσεις για ζημιές που προκαλούνται από εξωτερικές επιρροές (ανωτέρα βία, κλπ), οι οποίες είναι πέραν του ελέγχου της upjers, σφάλματα λειτουργίας από τον χρήστη, αλλαγές και επιδέξιους χειρισμούς του λογισμικού που δεν πραγματοποιήθηκαν από την upjers ή τον χρήστη, θα αποκλείονται.

 5. Εάν ο τελικός χρήστης παρατηρήσει κάποιο ελάττωμα του λογισμικού, πρέπει να το αναφέρει αμέσως support@upjers.com.

§ 5 Ευθύνη

 1. H upjers είναι υπεύθυνη για εκ προθέσεως πράξεις και βαριά αμέλεια.

 2. Σε κάθε περίπτωση μικρής αμέλειας, η upjers θα ευθύνεται μόνο για παραβιάσεις των βασικών συμβατικών καθηκόντων, χωρίς την εκπλήρωση της οποίας δεν θα ήταν δυνατή η ορθή εκτέλεση της σύμβασης και για την εκπλήρωση της οποίας θα μπορούσε εύλογα να στηριχθεί ο συμβαλλόμενος εταίρος, καθώς και οι ζημιά στη ζωή, της σωματικής ακεραιότητας ή της υγείας.

 3. Σε περιπτώσεις μικρής αμέλειας, η ευθύνη περιορίζεται σε ζημιές εύλογα προβλέψιμες, εκτός εάν πρόκειται για ζημιά στη ζωή, της σωματικής ακεραιότητας ή της υγείας.

 4. Οι αξιώσεις αποζημίωσης που βασίζονται σε ελαφρά αμέλεια των βασικών συμβατικών καθηκόντων λήγουν ένα έτος μετά την έναρξη της νόμιμης προθεσμίας εκτέλεσης, εκτός εάν αφορά ζημιά στη ζωή, τη σωματική ακεραιότητα ή την υγεία.

 5. Η upjers θα ασκεί τη συνήθη φροντίδα και επιμέλεια για τον κλάδο. Κατά τον προσδιορισμό αν η upjers είναι υπεύθυνη, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι το λογισμικό δεν μπορεί ποτέ να είναι εντελώς απαλλαγμένο από λάθη για τεχνικούς λόγους.

 6. H upjers δεν ευθύνεται για την απώλεια δεδομένων ή / και προγραμμάτων εάν η ζημιά είναι αποτέλεσμα της αμέλειας του τελικού χρήστη να πραγματοποιήσει ένα αντίγραφο ασφαλείας και με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζοντας ότι τα χαμένα δεδομένα μπορούν να αποκατασταθούν σε μια δικαιολογημένη απώλεια χρόνου.

 7. Οι προαναφερόμενες διατάξεις ισχύουν και υπέρ των αντιπροσώπων της upjers.

§ 6 Κράτηση Αλλαγών

Η upjers διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει στο μέλλον τη συμφωνία άδειας χρήσης τελικού χρήστη, στο μέτρο που αυτό κρίνεται απαραίτητο (για παράδειγμα, εάν αλλάξουν οι νόμοι), εφόσον ο χρήστης δεν εκτίθεται σε κανένα παράλογο μειονέκτημα μέσω των αλλαγών. Ο χρήστης θα ειδοποιηθεί για τυχόν αλλαγές γραπτώς. Ο χρήστης δικαιούται να αντιταχθεί στις αλλαγές γραπτώς (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) μέσα σε διάστημα ενός μηνός από την παραλαβή της ειδοποίησης. Εάν ο χρήστης δεν αντιτίθεται στις αλλαγές εντός της περιόδου ενός μηνός από τη λήψη της ειδοποίησης ή συνεχίζει να χρησιμοποιεί το λογισμικό, οι αλλαγμένοι ή τροποποιημένοι όροι θα τεθούν σε ισχύ. Εάν ο χρήστης αντιταχθεί εντός ενός μηνός, και οι δύο πλευρές έχουν το δικαίωμα να καταγγείλουν τη σύμβαση.

§ 7 Τελικές Διατάξεις

 1. Σε περίπτωση που μεμονωμένες διατάξεις της παρούσας συμφωνίας καθίστανται εν όλω ή εν μέρει άκυρες ή ανεφάρμοστες, αυτό δεν επηρεάζει την ισχύ των υπόλοιπων διατάξεων.

 2. Δεν υπάρχουν συμβαλλόμενες συμφωνίες για αυτήν τη σύμβαση. Αλλαγές και τροποποιήσεις της παρούσας σύμβασης πρέπει να γίνονται εγγράφως. Αυτή η τυπική απαίτηση μπορεί να αρθεί μόνο εγγράφως.

 3. Ισχύουν οι νόμοι της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, με εξαίρεση τους κανόνες σύγκρουσης νόμων. Οι διατάξεις που αποσκοπούν στην προστασία των καταναλωτών, οι οποίες θα μπορούσαν να εφαρμοστούν χωρίς επιλογή δικαίου και από τις οποίες δεν μπορεί να γίνει παρέκκλιση με σύμβαση, παραμένουν ανεπηρέαστες.

 4. Ο μόνος χώρος για όλες τις διαφορές από ή σε συνδυασμό με την παρούσα σύμβαση θα είναι η έδρα των κατόχων, εάν ο τελικός χρήστης μεταφέρει την κατοικία ή τον τόπο συνήθους διαμονής από την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας μετά τη σύναψη της σύμβασης ή τον τόπο της η κατοικία είναι άγνωστη κατά τη στιγμή υποβολής του αιτήματος.

Τελευταία αναθεώρηση: 28 Μαρτίου 2017

upjers GmbH
Εκπρόσωπος CEO: Klaus Schmitt
Διεύθυνση: Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Germany

E-Mail: agb@upjers.com
Τηλ: +49 (0)951/5109080 (no Support)
Fax: +49 (0)951/510908102 (no Support)

Δικαστήριο Μητρώων: Amtsgericht Bamberg
Αριθμός Μητρώου: HRB 5558

VAT ID No.: DE275673923